Telus tour release tomorrow!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!