Model: 97xx/96xx
OS: 6.0
Author: mobiworld

Free OTA

source: free blackberry themes