Model: 98xx/97xx/96xx/95xx/93xx/91xx/89xx/85xx OS6 and 5.0
OS: 6.0 and 5.0
Author: mobiworld

OTA OS6
OTA OS5

source: free blackberry themes